Systemy alertowe a kwestia bezpieczeństwa lotniczego
Redaktor Naczelny przeprowadził wywiad z Danielem Nowik, który ukończył LZN we Wrocławiu oraz AON w Warszawie. Jest on także autorem publikacji szkoleniowych, wykładowcą w Ośrodkach Szkolenia Lotniczego, uczestnikiem międzynarodowego projektu z zakresu testowania silników turbowentylatorowych, pilotem takich maszyn jak Antonow 2, Zlin 42M, Cessna 172 ...
Chińskie czy Tajwańskie Siły Powietrzne?
Wielki boom ekonomiczny na przełomie XX i XXI w., znacznie przyspieszył tak ilościowy jak i jakościowy rozwój chińskich sił zbrojnych – w tym lotnictwa. Do 2003 r. zakupiono w Rosji myśliwce Su-30MKK (76 egz.) oraz Su-30 MKK2 (24 egz.). W Rosji zamówiono samoloty transportowe Ił-76 oraz samoloty cysterny Ił-78. Chiny wyprodukowały także ...
Czy w Boguszynie powstanie lotnisko użytku wyłącznego?
Lotnisko to także, a może przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa regionu i właśnie temu aspektowi poświęcone było spotkanie 8 kwietnia 2016 r. w Boguszynie, którego organizatorem był wójt Stanisław Longawa. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji, które bezpośrednio bądź pośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska...

Niemieckie Siły Powietrzne powstały jeszcze w czasach CesarskEurocopter Tiger w barwach Luftwaffeich Niemiec w roku 1910, jako Niemiecki Cesarski Korpus Lotniczy (niem. Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreiches). W roku 1916 nazwę zmieniono na Niemieckie Siły Powietrzne (niem. Deutsche Luftstreitkräfte). Przez cały okres I wojny światowej, niemieckie lotnictwo było podporządkowane Wojskom Lądowym (niem. Deutsches Heer) i Cesarskiej Marynarce Wojennej (niem. Kaiserliche Marine). Po zakończeniu I wojny  światowej Traktat Wersalski nakładał na pokonane Niemcy liczne ograniczenia, w tym zabraniał im posiadania lotnictwa wojskowego. 

Niemcy kontynuowali jednak potajemne szkolenia pilotów. Po dojściu do władzy A. Hitlera (1933 r.) niemieckie siły powietrzne zostały oficjalnie odtworzone pod nazwą Luftwaffe (dosłownie: Broń Powietrzna) jako samodzielny rodzaj sił zbrojnych. W latach 1939-1945 Luftwaffe walczyła na wszystkich frontach europejskiego teatru działań wojennych oraz w Afryce północnej. Siły Powietrzne zostały rozwiązane po swojej klęsce w II wojnie światowej.

W okresie Zimnej Wojny, gdy doszło do utworzenia dwóch państw niemieckich – Republiki Federalnej Niemiec na zachodzie i Niemieckiej Republiki Demokratycznej na wchodzie (1949 r.), zdecydowano się na reaktywację sił zbrojnych, w tym lotnictwo wojskowe. Siły RFN używały sprzętu pochodzenia amerykańskiego zaś NRD – radzieckiego.

Lotnictwo NRD pod nazwą Siły Powietrzne Narodowej Armii Ludowej (niem. Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee, LSK) zostały sformowane w 1956 r.1 Składały się one z 2 Dywizji Lotniczych i 1 Dywizji Obrony Przeciwlotniczej. Siły powietrzne NRD używały popularnych typów samolotów radzieckich m. in. takich jak MiG-21 (od 1962 r.), MiG-23 (od lat 70. XX w.), Su-22 (od lat 80 XX w.) czy też MiG-29 (od 1988 r.). Unikatową cechą LSK było to, że w przeciwieństwie do innych sił powietrznych Układu Warszawskiego, otrzymywały one od ZSRR najnowocześniejszy sprzęt (lub jego najnowocześniejsze wersje), co w znacznej mierze wynikało z faktu, że NRD było „państwem frontowym” UW.

W RFN Luftwaffe została utworzona w roku 1956 jako samodzielny rodzaj sił zbrojnych, będący częścią powołanej do życia w 1955 r. Bundeswehry (Federalnych Sił Zbrojnych). Utworzenie wojsk lotniczych wiązało się z przyjęciem RFN do NATO w roku 1955. Podstawowye samoloty wielozadaniowe Luftwaffe maszyny typu Eurofighter Typhoon Niemcami Fot. Luftwaffe Stefan Petersen 700W odtwarzaniu Luftwaffe wykorzystano doświadczenie niemieckich oficerów i lotników z okresu II wojny światowej. Faktycznie wielu z nich służyło w Luftwaffe po przeszkoleniu w USA (np. Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn, Günther Rall, Johannes Steinhoff, Josef Kammhuber). Trzeba tu zaznaczyć, że Luftwaffe nie nawiązuje do żadnych tradycji przedwojennych formacji (zarówno tych z okresu Cesarstwa jak i III Rzeszy).

W latach 50-tych XX w. najpopularniejszym typem samolotu bojowego były Republic F-84 Thunderstreak oraz North American F-86 Sabre. Na początku lat 60-tych do Sił Powietrznych RFN trafiły samoloty Lockheed F-104 Starfighter. Niemcy otrzymali od Amerykanów łącznie aż 916 tego rodzaju maszyn, które stały się przez to (mimo pewnych wad konstrukcyjnych – ok. 300 uległo rozbiciu w trakcie eksploatacji!) przez wiele lat najliczniej używanymi samolotami myśliwskimi, aż do czasu zastąpienia ich przez McDonnell Douglas F-4 Phantom II. W 1979 r. rozpoczęły się z kolei dostawy niezwykle udanych samolotów Panavia Tornado, które Luftwaffe otrzymała w liczbie 212 sztuk2. Jednostki obrony przeciwlotniczej używały początkowo zestawów rakietowych typu Nike-Hercules, by w 1986 r. przejść na systemy MIM-104 Patriot i Roland. Po zjednoczeniu Niemiec siły powietrzne NRD (w październiku 1990 r.) zostały wcielone do Luftwaffe i rozpoczęto stopniowy proces reorganizacji całości sił zbrojnych oraz wycofywanie przestarzałego sprzętu produkcji radzieckiej. Najdłużej w Luftwaffe (aż do 2004 r.) pozostawiono samoloty MiG-29, które często wykorzystywano w ćwiczeniach lotniczych w roli tzw. agresorów (czyli samolotów przeciwnika). Samoloty te zostały następnie sprzedane do Polski za symboliczną kwotę 1 euro.                                     

Po raz pierwszy w swojej powojennej historii Luftwaffe wzięła udział w akcji bojowej w 1995 r. gdy 6 jej maszyn Tornado wspierało naloty na serbskie pozycje w rejonie Sarajewa. W 1999 r. podczas wojny w Kosowie samoloty Tornado ECR z 32. Skrzydła Myśliwsko-Bombowego wykonywały misje obezwładnienia serbskiej obrony przeciwlotniczej i zwalczania celów naziemnych w Kosowie. Samoloty wykonały łącznie 446 lotów wystrzeliwując 236 pocisków AGM-88 HARM.

Od 2004 r. samoloty Luftwaffe uczestniczą w misji Baltic Air Policing. Niewielki kontyngent lotniczy (kilka samolotów rozpoznawczych Tornado i maszyn transportowych C-160 Transall) uczestniczył także (od 2006 r.) w misji w Afganistanie. Od 2006 r. w Luftwafe nastał czas kolejnych wielkich zmian i reorganizacji w związku z wprowadzeniem do służby samolotów Eurofighter Typhoon. Rozwiązano dywizjony Trornado podległe Bundesmarine – ich zadania przejęła Luftwaffe. Eurofightery zastąpiły ostatecznie maszyny F-4 Phantom II, które wycofano w 2013 r.

W chwili obecnej, Lufwaffe podlega Ministrowi Obrony. Dowodzenie wojskowe sprawuje Szef Sztabu Sił Powietrznych wraz z podlegającym mu Sztabem. Sztabowi z kolei podlegają: Dowództwo Sił Powietrznych (niem. Luftwaffenführungskommando, LwFüKdo) odpowiedzialne za pion operacyjny oraz Biuro Sił Powietrznych (niem. Luftwaffenamt, LwA) odpowiedzialne za całość przedsięwzięć związanych ze wspieraniem działania lotnictwa, ćwiczeniami i przygotowaniem operacyjnym jednostek Luftwaffe do działania zgodnie ze stawianymi im zadaniami. Podlegają mu m.in. komponenty takie jak: Służba Kontrolerów Lotu Bundeswehry, Dowództwo Szkolenia Sił Powietrznych, Centrum Doradztwa Prawnego Sił Powietrznych, Dowództwo Uzbrojenia Sił Powietrznych, Szkoły Oficerskie Sił Powietrznych itp. Dowództwo Sił Powietrznych składa się natomiast z 3 podlegających mu komponentów:

 • Centrum Operacji Sił Powietrznych (niem. Zentrum Luftoperationen der Luftwaffe) – odpowiedzialne za dowodzenie i kontrolę nad operacjami powietrznymi;
 • Dowództwo Operacyjne Sił Powietrznych (niem. Kommando Einsatzverbände der Luftwaffe) – zajmuje się dowodzeniem jednostkami operacyjnymi;
 • Dowództwo Pododdziałów Wsparcia Sił Powietrznych (niem. Kommando Unterstützungsverbände der Luftwaffe) – dowodzi jednostkami wsparcia.                    

Poszczególne jednostki Luftwaffe podlegają, zależnie od swej specyfiki i wykonywanych zadań Dowództwu Operacyjnemu Sil Powietrznych lub Dowództwu Wsparcia Sił Powietrznych. Centrum operacyjnemu Sił Powietrznych jednostki Luftwaffe podlegają jedynie gdy uczestniczą w operacjach NATO lub Unii Europejskiekj. O szczebel niżej w strukturze organizacyjnej znajdują się 3 Dowództwa Dywizyjne (niem. Kommando Luftwaffendivision) odpowiedzialne za siły bojowe oraz Dowództwo Transportu Powietrznego (niem. Lufttransportkommando), które odpowiedzialne jest za łączność i transport. W skład dowództw dywizyjnych wchodzą zarówno jednostki bojowe jak i baterie rakiet ziemia-powietrze. Samoloty Luftwaffe operują w ramach Skrzydeł (niem. Geschwader), z których każde składa się z 2 Eskadr (niem. Staffeln). Samoloty służą zmiennie w różnych skrzydłach, zaś tylko załogi są przydzielone na stałe do poszczególnych eskadr.

Według planów na rok 2015 Luftwaffe będzie posiadać docelowo 265 samolotów myśliwskich/wielozadaniowych w 180 typu Eurofighter Typhoon. Aktualnie Luftwaffe posiada: 1 skrzydło rozpoznawcze, 3 myśliwsko-szturmowe, 3 myśliwskie (samoloty: 74 Eurofighter, 87 Tornado IDS, 29 Tornado ECS) i 4 skrzydła transportowe (samoloty: 71 C-160, 1 A310, 4 samoloty cysterny A310, 78 śmigłowców CH-53 G - Niemieckie Siły Powietrzne - tabela do pobrania w formacie pdf). Luftwafe posiada także 12 baz lotniczych na terenie Niemiec i korzysta również z cywilnych portów lotniczych. Dodatkowo Luftwaffe posiada jeden ośrodek szkoleniowy na terenie USA zlokalizowany przy Bazie Sił Powietrznych USA Holloman w stanie Nowy Meksyk, gdzie niemieccy lotnicy trenują razem z lotnikami i instruktorami (głównie) ze stacjonującego tam 20. Dywizjonu Myśliwskiego Sił Powietrznych USA.

 

Autor: Daniel Kasprzycki

1 Proces formowania poszczególnych jednostek rozpoczęto już w roku 1953 r.
2 Otrzymano także lekkie samoloyt szturmowe Alpha Jet oraz samoloty transportowe C-160 Transall. W 1989 roku Luftwaffe składała się z: 12 skrzydeł myśliwsko-bombowych (niem. Jagdbombergeschwader, JBG) - 9 eskadr Tornado, 4 eskadry F-4F i 6 eskadr Alpha Jet, dwóch skrzydeł myśliwskich (niem. Jagdgeschwader, JG) z 4 eskadrami F-4F oraz dwóch skrzydeł rozpoznawczych (niem. Aufklärunggeschwader, AG) z 4 eskadrami RF-4E. Oprócz nich Marynarka Wojenna (niem. Bundesmarine) użytkowała 4 eskadry Tornado. MiGi-29 trafiły do 41. Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

Bibliografia:

 1. Cassidian delivers 100th Eurofighter to the German Air Force, http://www.eurofighter.com/,
 2. Domański J., Klimaszewska Z., Stanczykiewicz E., Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego, T. 14, Bellona, Warszawa 1996,
 3. German Air Force / Luftwaffe, http://www.globalsecurity.org/,
 4. Goossens S., German Air Arms, http://www.scramble.nl/,
 5. Luftwaffe, http://www.luftwaffe.de/,
 6. Newdick T., Cooper T., Siły powietrzne świata od 1990 do dziś, Vesper, Poznań 2011,
 7. Stärke: Militärisches Personal der Bundeswehr, Bundeswehr, http://www.bundeswehr.de/,
 8. The Military Balance, International Institute for Strategic Studies, http://www.iiss.org/,
 9. World Air Forces 2014, Flightglobal, http://www.flightglobal.com/.

Zdjęcia:

1. Śmigłowiec szturmowy Eurocopter Tiger w barwach Luftwaffe (Fot. Airbus Helicopters).
2. Podstawowe samoloty wielozadaniowe Luftwaffe – maszyny typu Eurofighter Typhoon w locie nad Niemcami (Fot. Luftwaffe /Stefan Petersen).

Samoloty Cywilne

Samoloty Wojskowe

ZLOT 2014